BİLTES KOLEJİ

BİLTES KOLEJİ

ANA SINIFLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM 

Çocukların, gelişimlerinin en hızlı olduğu 3-6 yaş döneminde eğitim almaları, ilerleyen yıllarda yakalanacak başarı için güçlü bir temel oluşturur.  BİLTES Okulları olarak öğrencilerimize güçlü öğrenme ortamları sağlayarak onların kendilerine güvenen, yetkin bireyler olmalarını hedefliyoruz. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim programında belirtilen amaçlar ve temel ilkeleri rehber alarak, Uluslararası Bakalorya sisteminin ilk aşaması olan ve 3–12 yaş arasındaki çocuklar için uygulanan İlk Yıllar Programı (PYP — Primary Years Programme), genç öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye önem veren aktif katılımcılar olarak geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelini uygulamaktadır. Yarım gün Türkçe , yarım gün İngilizce eğitimle birlikte, çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak yetişmeleri için küresel öneme sahip eğitimler, alan eğitimleri, bilgi-beceri-davranış geliştirme eğitimleri gibi birçok eğitim verilir.

  • Çocuklar, birey olarak önemsendiği ve çevresi ile etkileşim içinde olduğu bir ortamda öğrenir.
  • Aile ve toplum çocukların öğrenmesinin tamamlayıcı bir parçasıdır.
  • Tüm çocuklar öğrenme fırsatlarından eşit olarak faydalanır ve her birinin katkısı değerlidir.
  • Çocuklar, araştırarak, sorgulayarak ve keşfederek öğrenirler.

Öğrenci merkezli öğretim teknikleri ile zenginleştirilen eğitim programımız, çocukların gelişimsel özellikleri, ilgi ve gereksinimleri dikkate alınmaktadır. Günlük yaşamları ve içinde bulundukları çevre ile bağlantı kurmaları sağlayan çeşitli kaynaklar ve destekleyici materyaller ile çocukların bilişsel, dil, fiziksel, duygusal-sosyal ve özyeterlilik gelişimleri eğitim yılı boyunca aşağıdaki şekillerde ele alınır.

 

Bilişsel ve Dil Gelişimİ

Erken çocukluk dönemi çocukların kişisel kimliklerinin büyük bölümünün gerçekleştiği zamandır. Bu nedenle öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine ve fikirlerini söylemelerine fırsat tanınan pek çok etkinlik planlıyoruz: Hikaye anlatma, kitap okuma, tekerleme, parmak oyunları, şarkı söyleme, tartışma ortamları gibi pek çok dil etkinliği ile sözcük dağarcıkları gelişmelerini ve kendilerini farklı dil araçları ile ifade etmelerini sağlıyoruz. Görsel materyaller ile zenginleştirilmiş sınıf ve koridorlar ile görsel okur-yazarlıklarının güçlenmesini hedefliyoruz. Böylece, öğrencilerimizin yazı ve ses farkındalıklarını geliştiriyoruz. Dil gelişimleri için çok önemli bir yere sahip olan çocuk edebiyatına etkinliklerimizde sık sık yer veriyoruz.

Öğrencilerimizin doğuştan gelen merak duygularını ve üst düzey düşünme becerilerini beslemek için düşündürücü sorulardan faydalanıyoruz. Çocuklarla yapılan felsefe çalışmaları ile sorunlar ya da düşünceler ile kendi yaşantıları arasında bağlantı kurabilmelerini sağlıyoruz. Böylece, bağlantılı düşünmeyi ve dolayısıyla okul yaşantılarını anlamlı hale getirecek “etkili düşünme ve ifade edebilme”yi geliştirmeyi hedefliyoruz.

Sayı, veri işleme, şekil, sıralama ve örüntü kalıplarını kullanarak çocukların problem çözme becerilerini güçlendirip  uygun matematik dilini kullanmalarının temellerini atıyoruz.

 

Fiziksel Gelişim ve Öz Yönetim Becerileri

Fiziksel gelişim çocuğun her türlü bedensel büyüme ve olgunlaşma sürecini içerir. Kısaca, sağlıklı ve iyi olma halleri ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, çocuklarımızın fiziksel gelişimlerini çok yönlü destekleyen yapılandırılmış materyallerin yanı sıra doğanın sunduğu zengin kaynaklardan yararlanıyor, oyunlar, sınıf ve açık hava etkinlikleri ile motor becerilerini ve bedensel koordinasyonlarını güçlendiriyoruz.  Öğrencilerimizde sağlıklı olmanın gerekliliği olan fiziksel harekete ilişkin olumlu tutum geliştirirken öz yönetim becerilerini de aynı derece de önemsiyor, kişisel eşyalarının, kullandığı materyallerin ve kişisel hijyenlerinin sorumluluğunu almaları için yönlendiriyoruz.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim

Kendimizi, ilişkilerimizi ve işimizi etkili biçimde yönetmek için ihtiyaç duyduğumuz becerileri içeren sosyal duygusal gelişim okul öncesi eğitimin en önemli parçasıdır. Duygularımızı tanımak ve yönetmek, diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurabilmek, sorumluluğunu alabildiğimiz kararlar verebilmek ve zorlayıcı durumlarla uygun şekilde baş edebilmek sosyal-duygusal öğrenmenin temelinde yer alan becerilerdir. Ana sınıflarımızda öğrencilerimize iş birliği yapma, duyguları tanıma, kendi duygularını keşfetmeleri, akranlarıyla olumlu etkileşim kurmaları, başkalarının duygularını fark etmeleri için ortamlar sunuyoruz. Aynı zamanda, öğrencilerimizin karşılaştıkları yeni durumlarla baş etmeleri, özgürce etkileşime girmeleri ve çatışmaları bağımsız olarak çözebilmeleri için çeşitli stratejiler sunuyoruz. Tüm bunları, çocuklarımızın sağlıklı ilişkiler kurarak olumlu bir benlik duygusu ve özgüven geliştirmeleri adına önemsiyoruz.

Ana sınıflarımızda öğrencilerimizin tüm gelişim alanları;

 • Türkçe,
 • Sanat,
 • Drama,
 • Müzik,
 • Adab-ı muaşeret,
 • Sürdürülebilir yaşam becerileri,
 • Satranç ,
 • Kodlama,
 • Modern Dans,
 • Hareket,
 • Jimnastik,
 • Oyun,
 • Fen,
 • Matematik,
 • Okuma Yazmaya Hazırlık ve
 • Alan Gezileri gibi etkinliklerle desteklenir.

 

 Fen Eğitimi

Fen eğitimi ile öğrencilerimizi dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönlendiriyoruz. Öğrencilerimizin keşfederken bilimsel süreç becerilerini kullanmalarına özen gösteriyoruz. Yapılan etkinliklerle öğrencilerimizin kendi yaşamları ile bağlantı kurarken, çevrelerine karşı beklenen davranış ve tutumları da geliştirmelerini hedefliyoruz.

 

Matematik Eğitimi

Matematik eğitimi, çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlamak, matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacıyla uygulanır. Matematiğin her alanda karşılaştığımız bir kavram olduğunun farkına varmalarını ve içselleştirmelerini hedeflemekteyiz. İlişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, arttırma-eksiltme, geometrik şekilleri (sembolleri) tanıma ve grafik hazırlama çalışmaları matematik etkinliklerimizdendir.

 

Türkçe Eğitimi

Türkçe eğitimi ile öğrencilerimizin dil gelişimlerini destekleyerek Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını, sözcük dağarcıklarını zenginleştirmeyi, dinleme becerilerini geliştirmeyi, duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmelerini ve iletişim becerilerini arttırmayı hedefliyoruz. Tüm bunların yanı sıra Türkçe eğitimindeki en önemli amacımız, öğrencilerimizin kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır. Etkinliklerimiz arasında tekerleme söyleme, parmak oyunu oynama, bilmece sorma, sohbet etme, etkileşimli ve paylaşımlı kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, dramatizasyon (canlandırma), öykü tamamlama, başka öykü oluşturma, öyküyü tekrar anlatma, bir öyküyü resimlendirme ve resimlerden yeni bir öykü oluşturma çalışmaları yer almaktadır.

 

 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Anaokullarımızda her yaş grubunda çizgi çalışmaları Yaş grubuna uygun Biltes Çalışma Kitapları ile yapılır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını öğrencilerimizin ilkokula geçerken hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla planlıyoruz.  Çalışmalarımızda, okuma ve yazma öğretimi yoktur. Amacımız, öğrencilerimize okuma ve yazma öğretmek değil, 1.sınıfta okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmeleri için ses temelli eğitim vererek gereken ön becerileri kazandırmaktır.

 

Bir cevap yazın